Posts From January, 2018

Malmö Budokwais Årsmöte 2018 

Posted by Camilo Pozo Monday, January 15, 2018 9:52:00 AM

 

       KALLELSE            MALMÖ 2017-12-22   1/2

 

Härmed kallas du som medlem, till Malmö Budokwais årsmöte.

Söndagen den 28 januari 2018, kl. 10.00.

 

PLATS: Malmö Budokwais dojo

 

OBS! Rösträtt vid Malmö Budokwais årsmöten har alla klubbmedlemmar som fyllt 18 år och betalt medlemsavgiften för 2017-18, som varit medlem i minst ett år, samt för övrigt uppfyller de krav som finns angivna i klubbstadgan.

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

 

1 § Mötets öppnande.

 

2 § Frågan om mötets behöriga utlysande.

 

3 § Dagordningens godkännande.

 

4 § Val av mötesordförande och sekreterare.

 

5 § Val av två justeringsmän, att jämte mötessekreteraren justera protokollet.

 

6 § Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2016 – 2017.

 

7 § Godkännande av förvaltningsberättelsen för 2016 – 2017.

 

8 § Revisionsberättelsen av klubbens revisor samt yrkande om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

 

9 § Val av Kassör (2 år) - Cissi, Ledamot 1 (2 år) - UB, Suppleanter 1,2&3 (1 år) – JB, MN, Vakant.

      Valberedningen har ordet (Camilo Pozo & Henrik Olsson).

 

10 § Val av två revisorer för 2018 (1 år).

 

11 § Val av två personer till valberedningen för 2018 (1 år).

 

    MALMÖ 2017-12-22  Sid. 2/2

12 § Godkännande av klubbens firmatecknare.

         Idag är det:

         Ordf: Lars-Göran Nilsson 381028-3618 (Axel Danielssonsväg 320, 215 82 Malmö)

         Kassör: Cigdem Yalcin (841129-3981, Von Lingens väg 52, 213 71 Malmö)

        

13 § Motioner till årsmötet, skall vara styrelsen senast tillhanda den 2018-01-21. Motionerna sändes till: Ordf. Lars Nilsson, Axel Danielssonsväg 320, 215 82 Malmö.

 

14 § Övriga frågor.

 

15 § Mötets avslutande.

 

Malmö Budokwai 2017-12-22

 

 

 

 

 
   

Pierre Gullander, Klubbsekreterare

Malmö Budokwais Årsmöte 2018 

Posted by Camilo Pozo Monday, January 15, 2018 9:51:00 AM
Malmö Budokwai